HERBSGARDEN FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Legyél Te, aki kipróbálja Új Nyári arc/testápolási csomagunkat!”

  1. A Szervező és lebonyolító

Szervező: Herbsgarden International Kft. (a továbbiakban Szervező)

székhelye: 2837 Vértesszőlős, Határ út 6.

cégjegyzékszáma: 01-09-304948

A Szervező végzi a @herbsgardenbeauty Facebook oldalán a „Legyél Te az első, aki kipróbálhatja az új Herbsgarden tusfürdőt, és nyerd meg a 3 db ajándékcsomag* egyikét!” elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását. A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék egyedüli szervezője, a Facebook semmilyen formában nem vesz részt jelen Játékban.

A Játékban természetes személyek vehetnek részt, akik a részvételi feltételeket teljesítik (akik részt vesznek a 2022. július 8-10., 23:59-ig megrendezésre kerülő Játékban), továbbiakban « Játékos vagy Játékosok ». A Játékosok között (akik helyesen válaszolnak 3 kérdésre) 2022. július 11-én kisorsolunk 3 db Herbsgarden ajándékcsomagot, továbbiakban nyeremény.

A nyertes sorsolását, kiértesítését és a nyeremény kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása, az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

A Játék kampány során Szervező több reklámeszközzel is hirdeti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

  1. A nyereményjátékban való részvétel feltételei és személyi feltételei

A játékban történő részvétel önkéntes. A játékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, hivatalos, valós Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli természetes személy részt vehet. A játékszabályzat elfogadásával a jelentkező igazolja, elismeri, hogy a 18. életévét beöltötte. Egy Facebook felhasználó csak egy érvényes pályázatot nyújthat be.

A Játékban csak azon személyek vehetnek részt, akik a Herbsgarden hivatalos Facebook oldalán közzétett „nyereményjáték” bejegyzéshez, kommentben megírják a 3 feltett kérdésre a 3 helyes választ.

Érvénytelennek minősül azon Játékos pályázata, amely esetében a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaznak. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a Játékos valótlan adatokat adott meg. Továbbá érvénytelennek minősül azon pályázat is, amelyben nem írja le mind a 3 helyes választ a Játékos. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

III. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A Játékban minden olyan, a II. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://herbsgarden.hu/ oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

  1. A játék időtartama

A játék kezdete: 2022.07.08. péntek

A játék vége: 2022.07.10, vasárnap 23:59

Sorsolás: 2022.07.11., hétfő

  1. A játékra való jelentkezés módja

A Játék meghirdetése a @herbsgardenbeauty Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban annak időtartama alatt azon cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a játékhoz tartozó, 2022.07.08-án közzétett posztban szereplő 3 kérdésre (alábbiak) hozzászólásban helyesen válaszolnak. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

1. Mi a neve a Herbsgarden új, nyári testápolási csomagjának?

a. „Gyere velem”

b. „Legjobb útitárs”

c. „Utazós csomag”

2. Melyik arckrém található a Nyári arcápolási csomagban?

a. Időtlen szépség

b. Jázmin arckrém

c. Mimóza arckrém

3. Milyen fajta kozmetikum ajánlott a nyári arcápoláshoz?

a. Szérum

b. Szemránckrém

c. Szappan

  1. A nyeremény ajándékcsomag tartalma

    1. díj: 1 db nyári arcápolási csomag

2-3. díj: 1 db nyári testápolási csomag

A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Játékban részt vevő, Nyertes személy jogosult.

VII. A sorsolás módja

https://socialwinner.besocial.hu/ Oldalon történik random sorsolással.

A kapcsolatfelvételt a Nyertes személynek kell kezdeményeznie az ugyfelszolgalat@herbsgarden.hu email címen, majd az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot a Szervező postai úton juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VIII. Személyes adatok kezelése, védelme

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag csak a Játékos jelen Nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Amennyiben a megadott adatok alapján felmerül a többszörös regisztráció gyanúja, a felhasználót a Szervező figyelmeztetés nélkül kizárja a Játékból.

Szervező kijelenti, hogy a Játék során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli, a Facebook ezen adatok gyűjtésében semmilyen formában nem vesz részt.

A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a jelen Nyereményjáték lebonyolításához kerülnek felhasználásra, melyhez a Játékos a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul. Szervező a Játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a Játék lezárultát követő 90 napig tárolja, majd az adatokat tartalmazó adafile-okat haladéktalanul megsemmisíti. A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a Nyeremény átadása érdekében azonosítsa. Szervező kijelenti, hogy a Játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a Játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célra nem használja fel. A Nyeremény átadását követően a Nyertes adatait tartalmazó adatfile-okat haladéktalanul megsemmisíti.

A Játékos az adatkezelés időtartama alatt jogosult kérelmezni adatainak nyilvántartásból történő törlését a Szervező hivatalos Facebook oldalán keresztül küldött „Üzenetben” (elektronikus levélben). Ebben az esetben a Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak törlése esetén a Nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére a nyereménye átadása.

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.

IX. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A Nyeremények után fizetendő adót a Szervező fizeti. A Nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A Nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

X. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Facebook Platform üzemeltetőjét Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Vértesszőlős, 2022. 07. 07.

Shopping cart0
Il n'y a pas d'articles dans le panier !
Continuer les achats
0